Xin Chào CCBot/2.0
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
Tu luan
Tu luan Xem 20 lượt
Đăng: 20 tháng 08, 2019
Tự luận 1. NÊU QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ ĐỐI TÁC, ĐỐI TƯỢNG CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI); MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA ĐỐI TÁC VÀ ĐỐI TƯỢNG? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN?
Quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối trượng của Cách mạng Việt nam trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Đối tác của Việt Nam trong tình hình mới là những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mà rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam.
Đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới là những thế lực có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(Mối quan hệ biện chứng giữa đối tác và đối tượng)
Trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh.
Một mặt phải nhận thức đúng đối tác, đối tượng, mặt khác cần thấy rõ sự đan xen và chuyển hóa lẫn nhau rất linh hoạt giữa đối tác và đối tượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Trong khi mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác cần nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện các mâu thuẫn có thể nảy sinh để kịp thời đấu tranh. Đồng thời, trong đấu tranh với đối tượng không có nghĩa là phân tuyến đối đầu mà cần tranh thủ mọi cơ hội tìm hiểu, tạo lòng tin để đi đến “tôn trọng độc lập, chủ quyền” của nhau mà mở rộng hợp tác bình đẳng cùng có lợi.
Liên hệ trách nhiệm bản thân?
- QUÁN (Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Đảng ủy Quân chủng, Học viện, đơn vị, đặc biệt là các nội dung cơ bản về đối tác, đối tượng theo quan điểm NQ TW8 Khóa XI của Đảng, đồng thời nắm vững tình hình, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; Chỉ thị 369 của Giám đốc Học viện; Nghị quyết 364 của Đảng ủy Học viện… nhớ được Chỉ thị NQ, HD gì liên quan ghi hết ra).
- GIÁO (Giáo dục cho CB, CS trên tàu / trong ngành (cán bộ) chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định đơn vị; Tuyên truyền vận động đồng chí đồng đội / Đoàn viên thanh niên / Gia đình…).
- XÂY (Xây dựng ý chí…; Xây dựng NNCQ, QLKY; “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực”; Các nội dung trong xây dựng tàu CQMM, HLCĐ, HLHV, cá chép chức trách của mình vào; tích cực tự học tập, tự nghiên cứu…; Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao)
- CHỐNG (Đấu tranh phê phán, bác bỏ quan điểm, tư tưởng nhận thức máy móc, khi xem đối tác chỉ là để hợp tác và coi đối tượng chỉ là để cô lập, đấu tranh. Tuyệt đối tránh cách nhìn nhận, đánh giá phiến diện về đối tác, đối tượng…)

Tự luận 2. ĐỐI TÁC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY LÀ AI? CÓ NHỮNG HÌNH THỨC NÀO? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM?
Quan điểm của Đảng ta về đối tác của Cách mạng Việt nam trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Đối tác của Việt Nam trong tình hình mới là Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mà rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam.
Trong đó, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
Hiện nay, trong quan hệ đối ngoại có thể phân loại một số đối tác theo mức độ quan hệ như: đối tác truyền thống, đối tác tin cậy, đối tác toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện...
Có 3 cấp độ của đối tác chiến lược. Cấp độ cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện; đối tác chiến lược trong một lĩnh vực cụ thể; đối tác toàn diện;
Liên hệ trách nhiệm bản thân? (Giống Tự luận 1)

Tự luận 3. ĐỐI TƯỢNG ĐẤU TRANH CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY LÀ GÌ? CÓ NHỮNG DẠNG ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ NÀO? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN?
Đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới là: Những thế lực có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đó là âm mưu, hành động gây chiến tranh xâm lược; "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ chế độ; xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc bằng phương thức vũ trang hoặc phi vũ trang, cả từ bên ngoài và bên trong.
Có ba dạng đối tượng: Đôí tượng đối lập về ý thức hệ có âm mưu và hành động tập trung xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; đối tượng vì lợi ích dân tộc hẹp hòi có ý đồ tranh đoạt chủ quyền lãnh thổ nước ta; đối tượng có thể bị các nước lớn thao túng, có âm mưu và hành động chông phá ta.
Liên hệ trách nhiệm bản thân? (Giống Tự luận 1)

Tự luận 4. ĐỐI TƯỢNG TÁC CHIẾN CỦA QUÂN ĐỘI TA HIỆN NAY LÀ AI? CÓ NHỮNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG TÁC CHIẾN CỤ THỂ NÀO? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN?
Đối tượng tác chiến của quân đội ta là những đối tượng sử dụng lực lượng để chống phá mục tiêu của cách mạng nước ta; tiến hành chiến tranh xâm lược; "diễn biến hòa bình", bạoloạn lật đổ chế độ; xâm phạm độc lập, chủ quyền, thông nhất, toàn vẹn lãnh thố, lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam.
Có ba nhóm đối tượng tác chiến:
Nhóm thứ nhất: Bất cứ thế lực nào có âm mưu hành động tiến hành chiến tranh xâm lược nước dưới bất kỳ hình thức nào.
Nhóm thứ hai: Bất cứ thế lực nào có âm mưu và hành động gây bạo loạn lật đổ, bạo loạn vũ trang ở nước ta.
Nhóm thứ ba: Bất cứ thế lực nào có âm mưu và hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thốn, nhất, toàn vẹn lãnh thô của Việt Nam, xàm phạm, lợi ích quốc gia, dân tộc bằng phương thức vũ trang và phi vũ trang, kể cả từ bên trong và bê ngoài.
Liên hệ trách nhiệm bản thân? (Giống Tự luận 1)

Tự luận 5. MỤC TIÊU BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG LÀ GÌ? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN?
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định những mục tiêu quan trọng trong đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Mục tiêu cụ thể:
Một là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ba là, bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.
Năm là, bảo vệ nền văn hóa dân tộc.
Sáu là, đấu tranh giữ vững hoà bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Liên hệ trách nhiệm bản thân?
Một là, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
Mỗi quân nhân cần quán triệt sâu sắc và nắm chắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhận thức đầy đủ về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội và của đơn vị; nhận rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, tư tưởng, phương châm chỉ đạo của nhiệm vụ BM, BV, CV... Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu
Hai là, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt
Ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, làm chủ vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi; trong bất kỳ tình huống nào cũng kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, không bị bất ngờ. Phát huy tinh thần tự giác trong tự học, tự rèn, năng động, sáng tạo trong nghiên cứu, nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần..
Ba là, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tích cực tu dưỡng, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, đạo đức, lối sống và tác phong chính quy; luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định trên biên giới đất liền, biển, đảo và nhà giàn, rèn luyện tác phong chính quy, khoa học, khẩn trương, chính xác; thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ;
Bốn là, Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Tự luận 6. NÊU QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN TRÊN BIỂN ĐÔNG HIỆN NAY? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN?
* Quan điểm:
- Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc.
- Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.
- Giữ vững quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, vùng lãnh thổ, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn.
Liên hệ trách nhiệm bản thân?
Một là, tích cực học tập nâng cao nhận thức về các quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung và về biển đảo nói riêng, đặc biệt là đường lối phát triển kinh tế biển, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, quan điểm, chủ trưởng của đảng trong giải quyết tranh chấp…
Hai là, thường xuyên học tập, tu dưỡng rèn luyện nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu, chống nước ngoài xâm phạm chủ quyền; bảo vệ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí; tìm kiếm cứu nạn trên biển; hỗ trợ và giúp đỡ ngư dân (Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”).
Ba là, tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Luật biển Việt Nam năm 2012 nói riêng, đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Bốn là, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn xuyên tạc quan điểm, chủ trương của đảng, nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển đông hiện nay.


Tự luận 7. NÊU NHỮNG GIẢI PHÁP NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘI TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN?
Một là, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Hai là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong nhận diện và đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội hiện nay.
Ba là, Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội trong quân đội hiện nay.
Bốn là, Phát huy vai trò của các lực lượng đấu tranh chuyên sâu, từng bước hiện đại hóa điều kiện, phương tiện để nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.
Liên hệ trách nhiệm bản thân?
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, quần chúng
Đưa việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ hoặc chuyên đề của cấp uỷ, tổ chức đảng và nội dung sinh hoạt thường xuyên của tất cả các tổ chức, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị; khi bình xét, phân loại, đánh giá chất lượng các tổ chức đảng, các cán bộ, đảng viên phải gắn với kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ này.
Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên nắm chắc tình hình, chăm lo công tác giáo dục chính trị, quản lý bộ đội.
Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, không để các thế lực thù địch thâm nhập phá hoại nội bộ, mua chuộc, lôi kéo cán bộ, đảng viên, quần chúng. Thực hiện nghiêm túc những quy định về kỷ luật, quy chế của tổ chức Đảng, nội quy của các cơ quan, đơn vị liên quan đến bảo vệ an ninh nội bộ, bí mật nhà nước, bí mật quân sự, chống việc lộ, lọt thông tin

Tự luận 8. NÊU NHỮNG BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI CỦA QUÂN NHÂN Ở ĐƠN VỊ CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN?
a. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân
b. Thường xuyên đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức quản lý, báo cáo các mối quan hệ xã hội của quân nhân phù hợp với tình hình mới
c. Phát huy tính tích cực tự giác chấp hành sự quản lý của đơn vị và tự quản lý, rèn luyện của mỗi quân nhân
d. Duy trì nghiêm điều lệnh, điều lệ của quân đội, chế độ, quy định của đơn vị trong quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân ở đơn vị cơ sở
e. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, địa phương và đơn vị trong quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân ở đơn vị
f. Xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội
Liên hệ trách nhiệm bản thân?
Quán triệt chấp hành nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ hủy trong quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân
Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của quân nhân về pháp luật, điều lệnh, các quy định của quân đội, đơn vị nhằm duy trì chấp hành điều lệnh, điều lệ và các quy định về quan hệ của quân nhân, hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng vi phạm pháp luật, kỷ luật; nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng môi trường văn hoá chính quy trong đơn vị có vị trí quan trọng trong việc duy trì nghiêm các chế độ, quy định và xây dựng, quản lý các mối quan hệ xã hội lành mạnh của quân nhân trong quân đội. (Nói thêm về 7061, 3535, 8680...)
Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những quan hệ không lành mạnh xuất hiện trong đơn vị, những biểu hiện tiêu cực cục bộ, bè phái,v.v.. làm ảnh hưởng đến các quan hệ truyền thống tốt đẹp của đơn vị, quân đội. Tự phê bình và phê bình, nhắc nhở 7061, 3535, 8680...

Tự luận 9. NÊU NHỮNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC, QUẢN LÝ QUÂN NHÂN Ở ĐƠN VỊ CƠ SỞ THAM GIA MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN?
Một là, Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy và các tổ chức đối với việc giáo dục, quản lý quân nhân tham gia MXH.
Hai là, Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội
Ba là, Phát huy tính tích cực, chủ động của quân nhân trong tự giáo dục, tự quản lý khi tham gia mạng xã hội
Bốn là, Hoàn thiện các cơ chế quản lý đối với việc sử dụng mạng xã hội của quân nhân trong quân đội ta
Năm là, Coi trọng xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú, lành mạnh
Liên hệ trách nhiệm bản thân?
Quán triết chấp hành, tổ chức thực hiện tốt quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng hoàn thiện phẩm chất chính trị, trau dồi tri thức mới đáp ứng với yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Giáo dục cho quân nhân nhận thức sâu sắc cùng với những tiện ích, mặt tích cực thì mạng xã hội cũng là những “cạm bẫy”, tác động tiêu cực đến quân nhân trên nhiều phương diện từ chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.
Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho quân nhân một cách khoa học, ứng xử có văn hóa để mạng xã hội thực sự là một diễn đàn để giải trí, làm quen, kết bạn, chia sẻ thông tin.
Giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội cần ngăn ngừa, không để quân nhân lãng phí thời gian mà phải biết phân bổ thời gian thời gian hợp lý sử dụng mạng xã hội có hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tự luận 10. NHỮNG NỘI DUNG NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHẤT LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY, QUẢN LÝ CÁC CẤP TRONG QUÂN ĐỘI? PHÂN TÍCH NỘI DUNG NÊU GƯƠNG VỀ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN?
Mỗi cán bộ, đảng viên trong quân đội phải cực, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh. Cán bộ cấp trên phải gương mẫu cấp dưới noi theo trên 7 nội dung:
Một là, Về tư tưởng chính trị
Hai là, Về đạo đức, lối sống, tác phong
Ba là, Về tự phê bình, phê bình
Bốn là, Về quan hệ với nhân dân
Năm là, Về trách nhiệm trong công tác
Sáu là, Về ý thức tổ chức kỷ luật
Bảy là, Về đoàn kết nội bộ
Tám là,Về trách nhiệm trong công tác
* Phân tích nội dung nêu gương về thực hiện chức trách, nhiệm vụ
- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tuỵ với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác.
- Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.
- Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.
- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".
Liên hệ trách nhiệm bản thân? (Có thể viết giống phần ưu điểm của bản tự kiểm điểm đảng viên):
- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
- Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
- Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí;
- Khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CB, CS
- Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa.
- Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.
- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tuỵ với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác.
- Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.
- Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.
- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.
- Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị…
Chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; chống…


Tự luận 11. NÊU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CUỘC VẬN DỘNG “PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ - NGƯỜI CHIẾN SĨ HẢI QUÂN”? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN?
1. Xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan - binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng.
2. Đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh, an toàn tuyệt đối.
3. Phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí.
4. Khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng.
Liên hệ trách nhiệm bản thân?
Giáo dục cho CB, CS Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nhận thức sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới xây dựng đất nước; yêu nước, yêu biển, tàu, đảo và đơn vị, tin tưởng tuyệt đổi vào thắng lợi cùa sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quán triệt và vận dụng đúng đắn quan điểm về đối tác, đối tượng; nêu cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Giáo dục tuyên truyền, vận dộng nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân, hết lòng bảo vệ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tham gia xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục thiên tai; bảo vệ an toàn các hoạt dộng kinh tế biển; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ, cấp cứu, hỗ trợ và giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo, nhất là vùng biển, đảo xa bờ... làm cho hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.
Xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện và làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại; cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thẳng lợi, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Kiên quyết đấu tranh, chống những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, gia trưởng, độc đoán; tránh biểu hiện tự kiêu, tự mãn công thần, tư tưởng, lối sống ảnh hưởng dến truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hài quân”.


Tự luận 12. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ - NGƯỜI CHIẾN SĨ HẢI QUÂN”? LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN?
Một là, tận trung với nước, với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng chiến đâu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Hai là, hiếu với dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân, vì nhân dân quên mình.
Ba là, có tinh thần quyết chiến, quyết thắng, độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Bốn là, thực hành dân chủ, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Năm là, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh.
Sáu là, có tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung.
Liên hệ trách nhiệm bản thân?
- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Đảng ủy Quân chủng, Học viện, đơn vị, đặc biệt là các nội dung đặc trưng của phẩm chất BĐCH-NCSHQ, - Giáo dục cho CB, CS trên tàu / trong ngành (cán bộ) chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của đảng, Ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định đơn vị; Tuyên truyền vận động đồng chí đồng đội / Đoàn viên thanh niên / Gia đình…).
- Xây dựng Tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trên tình đồng chí, đồng đội, tình thương yêu giai cấp là phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gìn giữ và phát huy. Đoàn kết nội bộ thể hiện ở sự thương yêu nhau như ruột thịt, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc ra trận, khi thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn. Khiêm tốn, trung thực, giản dị, chân thành, lạc quan cách mạng là những phẩm chất góp phần bồi đắp, tôn vinh, làm tăng giá trị nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho người quân nhân luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ; luôn trung thành và tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, có niềm tin chiến thắng, không bi quan, dao động, không thoái thác nhiệm vụ.
- Đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gia trưởng, quân phiệt và những biểu hiện tiêu cực khác. Tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, có khuyết điểm phải dũng cảm nhận và sửa chữa, phấn đấu tiến bộ, kiên quyết chống mọi biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu; chống đặc quyền, đặc lợi, độc đoán, gia trưởng, lạm quyền, vi phạm điều lệnh, kỷ luật quân đội.
Từ khóa: Tu luan,
Cùng Chuyên Mục
Không có bài viết nào cùng thể loại!
Ngẫu nhiên
Tu luan
Trang Chủ
» Bài viết: 1
» Truy cập: 41 IP
» Xem trang: 88